Regulamin obozów

Zapoznaj się z prawami i obowiązkami panującymi w trakcie organizowanych przez nas obozów.

Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

Uczestnik imprezy powinien:

 • czynnie uczestniczyć w zajęciach podczas obozu;
 • chętnie pracować w grupie, współdziałać podczas gier i zabaw;
 • być samodzielnym, punktualnym;
 • dbać o porządek;
 • samodzielnie korzystać z łazienki oraz toalety;
 • umiejętnie werbalizować swoje potrzeby;
 • okazywać empatię oraz udzielać pomocy słabszym lub chorym kolegom;
 • być kulturalnym , szanować innych uczestników;
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

 

Uczestnik ma prawo do:

 • organizacji, przygotowań i udziału we wszystkich zajęciach;
 • zgłaszania wychowawcy propozycji lub uwag w sprawie imprezy i organizacji zajęć programowych;
 • korzystania z urządzeń i dostępnego sprzętu za wiedzą i zgodą wychowawcy;
 • bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do wychowawcy lub kierownika imprezy.

 

Obowiązki uczestników :

 • dbanie o higienę osobistą, porządek w pomieszczeniach i otoczeniu;
 • przestrzeganie rozkładu dnia;
 • poruszanie się po drogach bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
 • w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia albo w przypadku zauważenia objawów choroby u innego uczestnika, uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie wychowawcy lub kierownika imprezy.

 

Uczestnik ma obowiązek stosować się do poleceń wychowawców i kierownika.
Uczestnikowi nie wolno oddalać się od grupy lub poza teren obiektu bez wiedzy wychowawcy.

 

Uczestnika obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu (również e-papierosów), picia alkoholu lub stosowania innych substancji psychoaktywnych.
Korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione podczas zajęć.
Korzystanie z telefonu możliwe jest w czasie odpoczynku poobiedniego. Telefony będą przechowywane u wychowawców i udostępniane w przeznaczonym do tego czasie, zgodnie z wewnętrznymi procedurami firmy.

 

Kary stosowane przez kierownika imprezy:

 • ustne pouczenie;
 • poinformowanie o niestosownym zachowaniu Uczestnika rodziców/opiekunów;
 • uzasadnione pisemnie usunięcie z obozu na koszt opiekunów Uczestnika.

 

Warunkiem zastosowania kary jest spełnienie co najmniej jednego z warunków:

 • uczestnik nie przestrzega niniejszego regulaminu imprezy;
 • uczestnik zachowuje się agresywnie.

 

W przypadku pojawienia się nieprzewidzianych zachowań spowodowanych chorobami lub innymi podobnymi stanami (np. padaczka, nerwica, stany zagrażające życiu lub zdrowiu uczestnika oraz innych osób), o których organizator nie został poinformowany, uczestnik może zostać usunięty z imprezy. Usunięcie następuje na koszt opiekunów uczestnika. Usunięcie uzasadnia się pisemnie.

 

Kierownik imprezy jest zobowiązany do realizacji programu imprezy, zastrzega sobie jednak prawo do jego zmiany (np. z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych).
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników swoich imprez w przypadku, gdy z powodu winy, lekkomyślności lub niedbalstwa Uczestnika dojdzie do zamiany, zapomnienia, zniszczenia, zgubienia lub kradzieży mienia.
Uczestnictwo w obozie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.